Devizna štednja

Komercijalna banka Vam nudi veliki izbor štednih proizvoda , sa veoma visokim kamatama i uslovima, prilagođenim Vašim različitim potrebama. 

Uvažavajući potrebe svojih klijenata, Banka je ponudila lepezu štednih proizvoda, sa ciljem da Vam omogući izbor koji će najviše odgovarati Vašim potrebama i željama.

Postanite i Vi jedan od zadovoljnih štediša Komercijalne banke!

Svoj devizni račun i štednu knjižicu možete otvoriti besplatno:

  • kao fizičko lice (bilo da ste rezident ili nerezident) , uz važeći identifikacioni dokument
  • na ime maloljetnog lica kao i lica pod starateljstvom

Kao vlasnik štednog uloga, pravo raspolaganja sredstvima možete prenijeti na drugo lice u pismenoj formi, i to: kao pravo raspolaganja sredstvima bez ograničenja, samo do određenog iznosa i za određene namjene.

Štedite prema vlastitim potrebama i mogućnostima 
 
Pored ličnih uplata, na štedne uloge možete primati prilive iz inostranstva(loro doznake i ino čekove), devize po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu stana i drugo.

Svoja sredstva možete čuvati na deviznom računu ili deviznoj knjižici, kao štednju po viđenju ili kao oročenu štednju, u različitim rokovima koje Vam nudi Banka:
-oročena štednja na 3,6,12,24 i 36 mjeseci, sa pripisom kamate po isteku roka oročenja;
-oročena štednja sa isplatom kamate (kao rente) u kraćem vremenskom intervalu - na mjesecnom nivou.

Oročite svoja devizna sredstva po najpovoljnijin uslovima na domaćem tržištu! 

Oročite svoja sredstva kod Komecijalne banke , zaključite sa Bankom Ugovor o oročenom štednom ulogu i koristite brojne pogodnosti:

  • za oročavanje deviznih sredstava, Banka nije ustanovila minimalni iznos;
  • ukoliko se,nakon isteka roka oročenja, štedni ulog ne podigne, oročenje se obnavlja na isti rok i prema važecim uslovima na dan reoročenja;
  • na sredstva devizne štednje građana, Banka obračunava i pripisuje kamatu u devizama, saglasno Odluci o kamatnim stopama Banke.

Pregled visine kamatnih stopa oročene štednje građana
 

VAŽE OD  25.09.2017. GODINE

 

Depoziti građana po viđenju EUR godišnje
Štedni ulozi 0,01%
Tekući računi 0,01%
Žiro računi Bez kamate
Ino penzije Bez kamate
Nerezidentni računi po viđenju Bezkamate

Po viđenju

God.nivo   0,00%

ROČNOST

God.niv

3 mjeseca

do 0,80

6 mjeseci

do 1,10

12 mjeseci

do 2,00

24 mjeseci

do 2,20

36 mjeseci

do 2,40

 

OZNAKA VALUTE

PO VIĐENJU

R O Č N O S T

   

3 mjeseca

6 mjeseci

12 mjeseci

24 mjeseci

36 mjeseci

   

Kamatna

Stopa

     
 

God. nivo

God.niv

God.niv.

God.niv.

God.niv.

God.niv.

USD

0,01%

do 0,35

do 0,80

do 1,10

do 1,30

do 1,35

GBP

0,00%

do 0,35

do 0,80

do 1,10

do 1,30

do 1,35

CHF

0,00%

do 0,00

do 0,00

do 0,00

do 0,00

do 0,00

OS. VALUTE

0,00%

         


OSTALE VALUTE AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK, CHF I GBF. 

Napomena:   Kamatne stope su date na godišnjem nivou u bruto iznosu  (pri obračunu kamate odbija se porez od 9% za rezidente,5%za nerezidente)