Dobrodošlica

Sa ponosom se predstavljamo kao jedna od članica Grupe KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, koja je osnivač Komercijalne banke ad Budva i ujedno jedini akcionar Banke sa 100 % akcijskog kapitala. 

Komercijalna banka ad Budva prisutna je na tržištu Republike Crne Gore od 1993 godine  kao ekspozitura, a od 1996.godine kao  filijala Komercijalne banke ad Beograd. Početkom 2003.godine, nakon dobijanja licence za rad Centralne banke Crne Gore, posluje kao Komercijalna banka ad Budva. 

Za nama su 25 godina sigurnog i uspješnog poslovanja. Pređeni put je obilježen stalnim rastom i napretkom. Naše ambicije  su da u godini u kojoj smo sada, ali i u godinama koje su pred nama, postanemo još jači i veći.
Spadamo u grupu profitabilnih, likvidnih i stabilnih banaka sa uzlaznim parametrima poslovanja Pokazatelji poslovanja su pozitivni i zadovoljavajući, u okvirima limita utvrđenih zakonom,  poslovnom politikom Banke i osnivača.


Detaljnije >>

Djelatnost Banke obuhvata sve poslove koji su definisani postojećim zakonskim prropisima i to: primanje novčanih depozita, odobravanje kredita za sopstveni račun, izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza, kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja, izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata, platni promet u zemlji i sa inostranstvom, finansijski lizing, poslove sa hartijama od vrijednosti, trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta, depo poslove i poslove koji su dio bankarskih poslova u skladu sa statutom banke.

Banka svoje poslovanje obavlja preko filijala u Budvi,Podgorici i Kotoru, kao i ekspozitura u Budvi, Podgorici, Baru, Nikšiću, Bijelom Polju,Tivtu, Kotoru i Herceg Novom.

 Sve poslove Banka obavlja kvalitetno i efikasno, zahvaljujući tehnološkim, materijalnim i kadrovskim potencijalima. Dinamiku poslovanja i razvoj Banke opredjeljuju prvenstveno potrebe njenih klijenata i poslovna politika osnivača. Opremljeni smo savremenom tehnikom za sve bankarske usluge, uveli smo nove proizvode u svim segmentima usluga, posebno usluge kartičarstva, elektronske i WEB banke.
    
Marta 2008.godine, usvojen je novi Zakon o bankama. U propisanom roku, Banka je uskladila svoje poslovanje sa Zakonom. Usvojen je Statut Banke i izabrani su organi Banke: Odbor direktora, Odbor za reviziju, imenovala je Glavnog izvršnog i izvršne direktore, čime je uspostavljen sistem korporativnog upravljanja Bankom. 
U toku je, takođe, usklađivanje sa podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore saglasno Zakonu o bankama, kao i aktima Grupe.

Banka uredno servisira sve bankarske usluge. Klijentima, kojih imamo preko 48 hiljade, omogućeno je  promptno raspolaganje sredstvima u svakom momentu, isplaćujemo štednju po viđenju svim građanima, plaćanje u unutrašnjem i  ino prometu vršimo odmah.

U dosadašnjem radu osnovni postulati našeg angažovanja bili su: zaštita interesa klijenata, povjerenje, pouzdanost i iskrenost. Profesionalnost i korektnost su  naša legitimacija i ulaznica u svijet biznisa.

Naš  slogan je  Sigurnost !