Domaći platni promet

Komercijalna banka ad Budva pruža sve usluge vezane za platni promet u zemlji. Pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost otvaramo račune u banci preko kojih mogu vršiti plaćanja, u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa bankom. Banka otvara i vodi račune fizičkim licima koja ne obavljaju registrovanu djelatnost. 
 
Komercijalna banka obavlja brz, siguran i efikasan platni promet u zemlji, uz povoljne tarife na domaćem tržištu. 

Komercijalna banka vam nudi mogućnost elektronskog plaćanja iz sjedišta firme, uz minimalna ulaganja u opremu!

Prijem naloga za izvršenje u toku bankarskog dana obavlja se svakim radnim danom:

 • od 8:00 do 16:00 časova (za gotovinske i bezgotovinske naloge na šalteru Banke)
 • od 8:00 do 17:30 časova (za elektronske naloge)

Interna plaćanja mogu se vršiti i subotom:

 • od 8:00 do 13:00 časova (za gotovinske i bezgotovinske naloge na šalteru Banke)
 • od 8:00 do 13:00 časova (za elektronske naloge)

Sve informacije u vezi elektronskog platnog prometa (E-banking) možete dobiti na telefon:
Tel: +382 33/426 214 

 

Detaljnije >>
Potrebna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica koja obavljaju  registrovanu djelatnost je sledeća:

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica ili fizičkih lica koja obavljaju  registrovanu djelatnost je sledeća:

1.   Potvrdu o registraciji – upisu u Centralni registar Privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa (rješenje nadležnog ministarstva o upisu drugih pravnih subjekata), ako je za njega registrovanje propisano, ne starije od tri mjeseca.   

2.  Obavještenje o razvrsavanju po djelatnosti organa  nadležnog za poslove statistike, ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike; 

3. Akt o izvršenoj regisraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva regisracija propisana;  

4.  Ovjeru potpisa lica ovlašćenog za zastupanje na obrascu OP.

5. Statut.

6.  Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) –osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćen za potpisivanje u KDP.

Neophodno je priložiti originalni OP obrazac dok ostalu dokumentaciju treba dostaviti na uvid i sravnjenje a Banka zadržava fotokopije.
  Banka klijentu daje obrazce koje je obavezan da popuni:  

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • PEL  obrazac (politički eksponirano lice) .            
 • Podaci o osnivačima pravnog lica
 • Podaci o osnivačevim osnivačima
 • Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke

Nakon podnijetog zahtjeva i dostavljene dokumentacije kada se utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje računa, zaključuje se sa klijentom   

 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa kod Komercijalne banke ad Budva (dva primjerka), i ispunjava;
 • Karton deponovanih potpisa (tri primjerka)  lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice podnosioca zahtjeva, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za izvršavanje transfera.