Zahvaljujući kontinuiranoj likvidnosti i visokom ugledu u međunarodnim finansijskim krugovima, Komercijalna banka AD Podgorica, svim svojim cijenjenim deponentima efikasno i stručno pruža usluge platnog prometa sa inostranstvom:


1.Otvaranje i vođenje transakcionih računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija za rerezidenta i nerezidentana fizička lica i pravna lica i preduzetnike.


2.Sprovođenje međunarodnih platnih transakcija- plaćanja i naplata; 


3. Kupoprodaja sredstava u drugoj valuti;

 

Nalozi se mogu izvršavati i preko OfficeBanking aplikacije.


Banka pruža usluge svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a nakon zaključivanja Ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa.