Investicioni krediti

Banka vrši srednjeročno i dugoročno kreditiranje pravnih lica i preduzetnika pod veoma povoljnim uslovima.

Preduslovi za podnošenje kreditnog zahtjeva:

 • tražilac kredita mora biti uredno registrovan za obavljanje djelatnosti,
 • tražilac kredita mora biti klijent Banke,
 • tražilac kredita mora ostvarivati pozitivan poslovni rezultat sa adekvatnim finansijskim pokazateljima.

Vrste investicionih kredita

Srednjoročno kreditiranje podrazumijeva rokove vraćanja do 12 do 36 mjeseci, a u zavisnosti od namjene sredstava postoje sledeće vrste srednjoročnog kredita:
-  krediti za nabavku trajnih obrtnih sredstava, krediti za nabavku osnovnih sredstava ,krediti za pripremu turističke sezone, - otplaćuju se u mjesečnim ratama ili o konačnom roku dospijeća uz mjesečnu otplatu kamate;
Dugoročno kreditiranje podrazumijeva rokove vraćanja od 3 do 10 godina, sa grejs periodom do 2 godine,  a u zavisnosti od namjene sredstava postoje sledeće vrste dugoročnih kredita:
-  krediti za investicije u osnovna ili trajna obrtna sredstva,krediti za realizaciju investicionih planova,poljoprivredni krediti – odobravaju se sa ili bez grejs perioda, otplaćuju u mjesečnim ratama ili o konačnom roku dospijeća uz mjesečnu otplatu kamate;

Detaljnije >>
Osnovni uslovi kreditiranja

 • Namjena  -  za finansiranje razvoja preduzeća,dugoročna ulaganja u investicione projekte,osnovna sredstva,trajna obrtna sredstva,kreditiranje izvoza,projekata od javnog interesa;
 • Način korišćenja- jednokratno ili sukcesivno
 • Način vraćanja – sa ili bez grejs perioda,u jednakim mjesečnim ratama, jednokratno  o roku dospijeća,ili po drugačije dogovorenoj dinamici, uz mjesečnu otplatu kamate
 • Instrumenti obezbjeđenja- ovlašćenja uz nalog za naplatu,mjenice, novčani deposit,garancije poslovnih banaka ili drugih pravnih lica, hipoteka,fiducijarni prenos prava svojine na nekretninama,zaloga pokretnih stvari ili hartija od vrijednosti, itd.

Ostali uslovi se utvrđuju posebno za svaki konkretan slučaj.

Dokumentacija potrebna za finansijsku analizu I ocjenu boniteta podnosioca zahtjeva za kredit sadrži:

 • Statusna dokumentacija (rješenje o registraciji kod CRPS, izvod iz statistike I OP obrazac,Statut,rješenje Direkcije javnih prihoda RCG o poreskom identifikacionom broju(PIB));
 • Zahtjev za odobrenje kredita (sa osnovnim podacima o podnosiocu zahtjeva,kratkim opisom djelatnosti, iznosom i vrstom potrebnog kredita,rokom i dinamikom otplate),
 • Odluka organa upravljanja o kreditnom zaduženju (na osnovu Statuta);
 • Završni račun za prethodnu godinu i periodični obračun sa izvještajem o poslovanju za posljednji kvartal tekuće godine(bilans stanja,bilans uspjeha,bilans novčanih tokova I bruto bilans);
 • Potvrda o kreditnom zaduženju i prometu žiro računa u prethodnoj i tekućoj poslovnoj godini kod poslovnih Banaka;
 • Dokumentacija o ponuđenim sredstvima obezbjeđenja urednog vraćanja kredita,list nepokretnosti bez tereta i ograničenja ,sa procjenom vrijednosti nepokretnosti od strane Uprave za nekretnine ili sudskog vještaka,pri čemu Banka ima pravo da samostalno izvrši procjenu vrijednosti stvari ili instrumenata koji se daju kao obezbjeđenje kredita;
 • Investicioni program ili biznis plan;
 • Projekcija novčanih tokova za period korišćenja kreditnih sredstava,
 • Poreska prijava za porez na dobit za prethodne dvije godine;
 • Izjava o pravno povezanim licima preduzeća i osnivača.

Banka će po potrebi zatražiti druga dokumenta od značaja za ocjenu kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit.
Banka,po pravilu, rješava zahtjev u roku od nekoliko dana,pod uslovom da je kompletirana dokumentacija I da su ponuđena sredstva obezbjeđenja adekvatna.
Po odobrenju kredita,Banka će obavijestiti klijenta telefonskim putem, nakon čega će pristupiti izradi ugovora.