Kako postati klijent

Ko može biti vlasnik računa u Banci?

Svi pravni subjekti registrovani kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici, nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa registrovani na osnovu akta o osnivanju ili na osnovu zakona. 

Šta je potrebno od dokumentacije?

  1. Rješenje o registraciji u Centralni registar privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano;
  2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano;
  3. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima ukolilko matični broj i delatnost nisu upisani u rješenju;
  4. Ovjera potpisa lica ovlašćenog za zastupanje na obrascu OP;
  5. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako se klijent ne registruje u Centralni registar privrednog suda  ili kod drugog nadležnog organa (akt o imenovanju se podnosi samo za klijente osnovane na osnovu zakona ili drugog propisa ili osnovane aktom nadležnog organa – verske organizacije, stambene zgrade i dr.);
  6. Dokaz o poreskom identifikacionom broju klijenta PIB;
  7. Fotokopija akta o osnivanju ili statuta;
  8. Fotokopija identifikacionih dokumenata svih lica iz rješenja o registraciji.

Koje pogodnosti imaju vlasnici računa i lica ovlašćena po njihovim računima?

Omogućeno je:

  • brzo i efikasno obavljanje platnog prometa u mreži Banke uz minimalne troškove poslovanja
  • obavljanje elektronskog platnog prometa: 24 sata dnevno kroz korišćenje savremenih kanala elektronskog bankarstva

Koliko iznosi naknada za otvaranje i vođenje računa ?

Otvaranje i vođenje računa je besplatno.

Ovlašćena lica

Mogu biti sva lica koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu.