Kombank posebna ponuda-Gotovinski krediti
         
GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE -AKCIJSKA PONUDA  
         
IZNOS KREDITA Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a maksimum do EUR 10.000,00  
ROK OTPLATE Do 24 mjeseca  
KAMATNA STOPA   NKS EKS  
fiksna, na godišnjem nivou I i premijum grupa 6,50% od 8.37%  
  II grupa 6,50% od 8.37%  
  III grupa 7,99% od 10.56%  
  IV grupa 7,99% od 10.56%  
NAKNADA 1,50%  
od iznosa kredita  
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                     
Nominalna kamatna stopa    
Naknada za obradu kredita    
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu  
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu    
ELEMENT KOJI ULAZI U OBRAČUN EKS U SLUČAJU DA JE ISTI UGOVOREN KAO SREDSTVO OBEZBJEĐENJA                                Troškovi premije životnog osiguranja  
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa i sl.  
OBEZBJEĐENJE I,II i premijum grupa Do EUR 10.000 do 24 mjeseca                                                                                   2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita  
 
III I IV grupa Do EUR 10.000 do 18 mjeseci                                                                 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita i jednog kreditno sposobnog žiranta (koji bi se mogao svrstati u I, II ili premijum grupu klijenata da ostvaruju redovne prilive na račune Banke )  
 
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE Jednokratnom uplatom na račun korisnika kredita
Uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga i prenos razlike do iznosa odobrenog kredita na račun korisnika kredita.
 
OSTALO Korisnik kredita-(penzioner) u slučaju dostavljanja životnog osiguranja, u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta ne može biti stariji od 75 godina života.
Trošak premije osiguranja je na krajnjem korisniku - penzioneru. Korisnik polise je Banka.
 
         
         
Primjer    
         
VRSTA KREDITA AKCIJSKA PONUDA GOTOVINSKIH I KREDITA ZA REFINANSIRANJE
GRUPA KLIJENTA KLIJENTI BANKE- PREMIJUM, I,II GRUPA
IZNOS KREDITA 10.000,00
ROK OTPLATE 24
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 6,50%
NAKNADA BANKE                                                                   (1,5% od iznosa kredita) EUR 150,00
MJESEČNI ANUITET EUR 445.48
OBEZBJEĐENJE KREDITA Dvije mijenice Korisnika kredita
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 4,00
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                     TREBA DA PLATI EUR 10.848,63
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 8,37%
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)