Kratkoročni krediti

Banka vrši kratkoročno kreditiranje pravnih lica i preduzetnika pod veoma povoljnim uslovima.

Preduslovi za podnošenje kreditnog zahtjeva:

 • tražilac kredita mora biti uredno registrovan za obavljanje djelatnosti,
 • tražilac kredita mora biti klijent Banke,
 • tražilac kredita mora ostvarivati pozitivan poslovni rezultat sa adekvatnim finansijskim pokazateljima.

Vrste kratkoročnih kredita

Kratkoročno kreditiranje podrazumijeva rokove vraćanja do 12 mjeseci, a u zavisnosti od namjene sredstava postoje sledeće vrste kratkoročnih kredita:

 • kredit za likvidnost- odobravaju se za prevazilaženje trenutnog nedostatka likvidnih sredstava,otplaćuju se u mjesečnim ratama ili o konačnom roku dospijeća uz mjesečnu otplatu kamate;
 • revolving kredit- podrazumijeva višekratno povlačenje i povraćaj sredstava u tranšama u skladu sa potrebama klijenta,do određenog, unaprijed ugovorenog iznosa u okviru utvrđenog vremenskog perioda,sa mjesečnom otplatom kamate;
 • okvirni kredit- odobrava se na određeni iznos koji klijent sukcesivno povlači saglasno svojim potrebama.

Detaljnije >>
Osnovni uslovi kreditiranja

 • Rok vraćanja -  do 12 mjeseci
 • Namjena - za održanje likvidnosti na kratak rok, plaćanje obaveza, finansiranje sezonskih potreba,uvoza itd.
 • Način korišćenja - jednokratno ili sukcesivno
 • Način vraćanja – u jednakim mjesečnim ratama, jednokratno  o roku dospijeća,ili po drugačije dogovorenoj dinamici, uz mjesečnu otplatu kamate
 • Instrumenti obezbjeđenja- ovlašćenja uz nalog za naplatu,mjenice,garancije poslovnih banaka ili drugih pravnih lica, hipoteka,fiducijarni prenos prava svojine na nekretninama,zaloga pokretnih stvari ili hartija od vrijednosti,novčani depozit itd.

Ostali uslovi se utvrđuju posebno za svaki konkretan slučaj.

Dokumentacija potrebna za finansijsku analizu i ocjenu boniteta podnosioca zahtjeva za kratkoročni kredit :

 • Statusna dokumentacija (rješenje o registraciji kod CRPS, izvod iz statistike I OP obrazac,Statut,rješenje Direkcije javnih prihoda RCG o poreskom identifikacionom broju (PIB));
 • Zahtjev za odobrenje kredita (sa osnovnim podacima o podnosiocu zahtjeva,kratkim opisom djelatnosti, iznosom i vrstom potrebnog kredita, rokom i dinamikom otplate),
 • Odluka organa upravljanja o kreditnom zaduženju (na osnovu Statuta);
 • Završni račun za prethodnu godinu i periodični obračun za posljednji kvartal tekuće godine(bilans stanja,bilans uspjeha,bilans novčanih tokova i bruto bilans);
 • Potvrda o kreditnom zaduženju i prometu žiro računa u prethodnoj i tekućoj poslovnoj godini kod poslovnih Banaka;
 • Dokumentacija o ponuđenim sredstvima obezbjeđenja urednog vraćanja kredita,list nepokretnosti bez tereta I ograničenja, sa procjenom vrijednosti nepokretnosti od strane Uprave za nekretnine ili sudskog vještaka,pri čemu Banka ima pravo da samostalno izvrši procjenu vrijednosti stvari ili instrumenata koji se daju kao obezbjeđenje kredita;
 • Dokumentacija za pravdanje kredita (ugovori, fakture…)
 • Analiza izvora otplate kredita, projekcija novčanih tokova za period korišćenja kreditnih sredstava,
 • Izjava o pravno povezanim licima preduzeća i osnivača.

Banka će po potrebi zatražiti druga dokumenta od značaja za ocjenu kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit.
Banka,po pravilu, rješava zahtjev u roku od 48 časova,pod uslovom da je kompletirana dokumentacija i da su ponuđena sredstva obezbjeđenja adekvatna.
Po odobrenju kredita, Banka će obavijestiti klijenta telefonskim putem, nakon čega će pristupiti izradi ugovora.