Kratkoročni krediti

Kratkoročni kredit

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- ostale namjene

Valuta

- EURO

Rok

do 12 mjeseci

Grace period

u zavisnosti od potreba klijenta

Otplata

Mjesečne rate ili jednokratno

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

7,50%

8%

10,50%

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

-          Naknada za obradu zahtjeva 0,80 % (obračunava se na odobreni iznos)

-          Naknada za prijevremenu otplatu 3 % ( obračunava se na prijevremeno  

       otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka dospijeća ostalo više od 60 dana)

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

i opciono u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za

banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu (robu) ili HOV,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

2) Za klijente sa ISR 2, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledeċih sredstava obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku - kombinacija hipoteke/fiducije na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banka prihvatljive za banku i sl.

3) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Kurs

-

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

Jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO