Kredit za turizam

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

ROK OTPLATE

Do 180 mjeseci uz mogućnost grejs perioda do 12 mjeseci

GRUPE KLIJENTA

A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

 

od 5,44%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 2,50% (min EUR:10,00)

OBEZBEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita i

Za iznos kredita do EUR 20.000,00 na rok do 120 mjeseci: Kreditno sposoban sudužnik, žirant, jemac ili Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,3

Za iznos kredita do EUR 20.000,00 na rok od 121 do 180 mjeseci i iznos preko EUR 20.000,00 za rok do 180 mjeseci: Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,3  

OTPLATA KREDITA

Po izboru vrši se u mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnji, godišnji i nestandardnim anuitetima

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

KREDIT ZA TURIZAM

GRUPA KLIJENTA

A

IZNOS KREDITA

20.000,00

ROK OTPLATE

120

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

7,69%+6M Euribor, promjenjiva

NAKNADA BANKE  

EUR 300,00 (1,5% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 239,33

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita,

Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,3

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 6,00 (za korisnika kredita i sudužnika, žiranta ili jemaca)

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA

EUR 4,00 (za korisnika kredita i sudužnika, žiranta ili jemaca)

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 29.028,89

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,35%

Vrijednost 6M Euribor-a na 31.12.2018.godine iznosi -0,237%. 

 

*Elementi koji ulaze u obračun EKS:   Nominalna kamatna stopa, Naknada za obradu kredita, Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa i Naknada za mjenicu. U konačan obračun EKS na kredit, u zavisnosti od definisanih uslova, sredstava obezbjeđenja, biće uključeni i svi ostali troškovi u skladu sa regulativom: naknade za izdavanje Lista nepokretnosti, trošaka premije osiguranja, trošaka procjene nekretnine, troška uknjižbe zaloge i založne izjave itd.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.