Krediti građanima

Krediti su namijenjeni punoljetnim državljanima Crne Gore odnosno fizičkim licima koja:

 • žive ili rade na teritoriji Crne Gore
 • su stalno zaposleni min. 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca
 • imaju ukupan radni staž od najmanje 12 mjeseci (prekid radnog staža ne smije biti duži od 7 dana)
 • Ukoliko je podnosioc zahtjeva preduzetnik (vlasnik radnje) potrebno je da radnja posluje minimum 24 mjeseca
 • imaju urednu kreditnu istoriju u Banci (fizička lica koja nisu imala kašnjenja u poslednjih 12 meseci u Banci, za iznos materijalno značajne stavke)
 • imaju urednu kreditnu istoriju u drugim bankama (fizička lica koja nisu imala kašnjenja u poslednjih 6 mjeseci u drugim bankama, za iznos materijalno značajne stavke)
 • zaposlenima u preduzećima koja nisu u restruktuiranju, stečaju ili likvidaciji
 • zaposlenima u stranim organizacijama koji imaju prilive preko računa u Banci (Medjunarodne organizacije i kompanije, pomorci itd.)
 • penzionerima  

 

Detaljnije >>
Naprijed navedeno se odnosi i na žirante po kreditu.

Krediti se odobravaju klijentima Banke, radnicima Banke i ostalim građanima.

Osnov za odobrenje kredita je po uslovima definisanim za I , II  I III grupu je otvoren račun sa redovnim prilivom zarade preko Banke minimum 1 mjesec

Korisnik kredita ne može biti mladji od 20 godina u momentu podnošenja zahtjeva za kredit, niti stariji od 70 godina na dan otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta, osim kada su u pitanju krediti  namijenjeni penzionerima uz polisu životnog osiguranja, kada korisnik kredita ne smije preći starosnu granicu od 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta. 

Kreditna sposobnost podnosioca zahtjeva i žiranata se obračunava u skladu sa Metodologijom za izračun kreditne sposobnosti

Karakteristike otplate kredita:

Kamatna stopa na pojedinačne plasmane može biti Fiksna ili varijabilna i obračunava se po proporcionalnom metodu.


Otplata svih vrsta kredita se vrši u mjesečnim anuitetima u EUR. Izuzetak su stambeni krediti i krediti za izgradnju i rekonstrukciju stambeno-poslovnog prostora kod kojih postoji mogućnost otplate kredita u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim anuitetima, dok otplata kredita za pripremu turističke sezone može biti ugovorena u tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim anuitetima.

Kredit se otplaćuje putem trajnog naloga naplatom sa tekućeg računa, putem administrativne zabrane ili ličnom uplatom na šalteru Banke.

Datum dospjeća anuiteta je datum koji je defnisan Ugovorom odnosno Planom otplate kredita koji je zaključen sa korisnikom kredita.

Zatezna kamata za korisnike kredita  је definisana Ugovorom i iznosi minimum u visini ugovorene kamatne stope uvećane za 30%.


Procedura postupanja u slučaju kašnjenja i slanje opomena je usklađena sa Uputstvom upravljanja kreditnim rizikom fizičkih lica.

Dokumentacija koju dostavlja podnosilac zahtjeva za kredit

 1. Zahtjev za kredit za tražioca kredita i žiranta;
 2. Upitnik za fizičko lice;
 3. Upitnik o povezanim licima;
 4. Upitnik o povezanim licima sa Bankom;
 5. PEL obrazac;
 6. Saglasnost za pristup podacima iz kreditnog registra;
 7. Fotokopija lične karte za tražioca kredita i žiranta;
 8. Potvrda o stalnom zaposlenju za tražioca kredita i žiranta;
 9. Dokazi o redovnim/dodatnim primanjima tražioca kredita i žiranata:
 10. Administrativne zabrane za tražioca kredita i žiranta;
 11. Dokumentacija kojom se potvrđuje namjena kredita;
 12. Dokumentacija vezana za sredstva obezbjeđenja;
 13. Ostala dokumentacija, po zahtjevu Banke, u zavisnosti od vrste kredita;

Napomena: Navedena i dodatna dokumentacija (ugovori o kreditu, depozitu, jemstvu, dokumentacija vezana za sredstva obezbjeđenja, knjigovodstveni nalozi itd.), jasno je definisana tzv. Ček lista dokumentacije koji predstavlja sastavni dio kreditnog dosijea.