Krediti građanima

Komercijalna banka AD Podgorica odobrava plasmane fizičkim licima, državljanima Crne Gore i stranim državljanima koji imaju dozvolu za boravak i rad u Crnoj Gori.

Starosna granica je od 18 godina u momentu podnošenja zahtjeva do 70 godina starosti u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta, osim u slučaju osiguranja života/kredita vikuliranog u korist Banke i drugog obezbjeđenja koje Banka ocijeni prihvatljivim, pod uslovom da saldo duga po kreditu nakon 70 godine straosti korisnika kredita nije veći od 3.000,00 eura.

 

Potrebna dokumentacija za analizu pojedinačnih zahtjeva i procjenu kreditne sposobnosti

 • Zahtjev za odobrenje plasmana
 • Rešenje o administrativnoj zabrani za aplikanta i/ili jemca, osim za pomorce i ino penzionere-ovjereno od strane poslodavca
 • Potvrda o visini zarade i drugih primanja - ovjereno od strane poslodavca
 • Zahtjev/izjava o obaveznoj uplati zarade/penzije preko računa Banke - ovjereno od strane poslodavca
 • Fotokopija ID dokumenta aplikanta i/ili jemca
 • Fotokopija penzionog čeka za poslednja 3(tri) mjeseca
 • Rešenje o penziji za ino penzionere
 • Izvod banke za prethodnih 3-12 meseci (u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda) o prometu zarada/penzija po transakcionom računu.

Dodatna dokumentacija vezana za plasmane kod kojih je sredstvo obezbjeđenja hipoteka

 • Ugovor / Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti;
 • List nepokretnosti;
 • Procjena nepokretnosti

Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata pored navedene dokumentacije moze tražiti i dodatna dokumenta u zavisnosti od iznosa i vrste plasmana.