Krediti za mikro preduzeća (prihod od 500.001 eura) i mala preduzeća

Kratkoročni kredit

1. Kratkoročni kredit

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- ostale namjene

Valuta

- EURO

Rok

do 12 mjeseci

Grace period

Do 3 mjeseca

Otplata

Mjesečnerate

Kamatna stopa

(Fiksna )

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

5,99%-8,49%

6,29%-8,99%

10,99%

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,30%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

2) Za klijente sa ISR 2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

Jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

 

Kredit za obrtna sredstva

2. Kredit za obrtna sredstva

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje zaliha

- finansiranje potraživanja

- refinansiranje sopstvenih ulaganja

- ostale namjene

Valuta

- EURO

Rok

Od 13 do 48 mjeseci

Grace period

do 6 mjeseci

Otplata

Mjesečnerate

Kamatna stopa

(fiksna/promenljiva)

Ročnost kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

Do 36 meseci

5,79%-8,29%          

5,99%-8,49%          

10,99%

Do 48 meseci

5,70%+6M EURIBOR

8,20%+6M EURIBOR

6%+6M EURIBOR

8,40+6M EURIBOR

10,90%+6M EURIBOR

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,30%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

2) Za klijente sa ISR 2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Za kredite sa rokom vraċanja dužim od 18 meseci, bez obzira na kategoriju klijenta obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit
 

3. Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

Svrha

- finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima

- finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

- EURO

Rok

do12 mjeseci

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

6,49%-8,49%

6,79%-9,49%

10,99%                        

Metod obračuna kamate

-          proporcionalni metod obračuna kamate

-          kamata se obračunava na iznos sredstava u korišćenju

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,30%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

2) Za klijente sa ISR 2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Dodatni uslovi

-          rok za povlačenje prve tranše 30 dana od dana zaključenja Ugovora

-          nije moguće povlačiti sredstva u poslednjem mjesecu roka na koji

     je kredit odobren

-          najava povlačenja svake tranše 1(jedan) radni dan unaprijed

Investicioni kredit
  

4. Investicioni kredit

Svrha

- kupovina opreme, mašina, vozila, realizacija investicije

- kupovina, izgradnja poslovnog prostora

- refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva

Valuta

EURO

Rok

Do 120 meseci za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora i realizaciju investicije;

Do 72 meseca za ostale navedene namene.

Grace period

do 12 mjeseci za investiciju

do 6 mjeseci za opremu, mašine i kupovinu poslovnog prostora

Učešće/depozit

min. 30 % depozit/učečšće

depozit mora biti na rok otplate kredita

na depozit se ne plaća kamata

Otplata

- mjesečne/tromjrsečne/polugodišnje rate

Kamatna stopa

(promjenljiva)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

4,49%+6M EURIBOR

7,49%+6M EURIBOR

5,49%+6M EURIBOR

7,99%+6M EURIBOR

9,60%+6M EURIBOR                      

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,30%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

Za klijente sa ISR 1,2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

-          min 20 % depozit/učešća

Isplata

jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Dodatni uslovi

- minimum 3 godine poslovanja i 3 godišnja finansijska izveštaja

Krediti pokriveni  100%  depozitom
 

5.   Krediti pokriveni 100% depozitom

Valuta

EURO

Rok

prema zahtjevu klijenta

Otplata

- mjesečnianuteti,otplata na kraju perioda

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Kamatna stopa

(fiksna)

 

Valuta kredita

 

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

2,20%    

2,20%    

3,50%    

Grace period

prema klijentovim potrebama

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,30% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Obezbeđenje

- 100% depozit fizičkog ili pravnog lica

- ovlašćenja uz nalog za naplatu

- blanko sopstvene mjenice preduzetnika

Iznos

u zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

Jednokratno / sukcesivno na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Isplata Valuta

EURO

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca

Kredit u saradnji sa Fondom za razvoj malih i srednjih preduzeća
 

6. Kredit u saradnji sa Fondom za razvoj malih i srednjih preduzeća

Namjena

Kredit za investiciona ulaganja

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti tražioca kredita

Rok otplate kredita            

do 84 mjeseca uključujući grace period do 24 meseca

Otplata

Mjesečne rate

Nominalna kamatna stopa (Fiksna)

4-6 % na godišnjem nivou

0,5 – 1 % troškovi obrade kredita

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1 - 5% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita ili dijela istog

Sredstva obezbjeđenja  

-          fiducijarni prenos prava svojine nad nepokretnostima čija je procijenjena vrijednost 2 ili više puta veća od traženog iznosa kredita

-          lične mjenice vlasnika

-          sopstvene mjenice preduzeća depoziti fizičkih i pravnih lica

Provizija Banke

2% od iznosa kredita na godišnjem nivou

Premija osiguranja

 

Overdraft krediti
  

7.   OVERDRAFT krediti - iskorišćena sredstva po osnovu dozvoljenog

prekoračenja po tekućim računima klijenata Banke

Svrha

- finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

EURO

Rok

12 mjeseci

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

0,55%-0,75% m

0,59%-0,79% m

0,85% m

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,30%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Iznos

Maksimalan iznos kredita ne može biti veći od 10 % od ukupnog, preko Banke ostvarenog platnog prometa u zemlji

Valuta isplate

EURO

Obezbjedjenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2, obavezno:

- blanko sopstvene mjenice

- lične mjenice vlasnika

- blanko sopstvema mjenična ovlašćenja

- ovlašćenja uz nalog za naplatu

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Posebni uslovi