Krediti za mikro preduzeća (prihod do 500.000 eura) i preduzetnike

Kratkoročni kredit

1. Kratkoročni kredit

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- finansiranje izvoza

- ostale namene

Valuta

EURO

Rok

do 12 meseci

Grace period

Prema kljentovim potrebama

Otplata

Mjesečnerate

Kamatna stopa

(fiksna )

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

6,49%-8,99%

6,69%-9,49%

11,99%

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Grace period

do 3 mjeseca

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

i opciono u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za

banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu (robu) ili HOV,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

2) Za klijente sa ISR 2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

jednokratno na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Kredit za obrtna sredstva

2. Kredit za obrtna sredstva

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje zaliha

- finansiranje potraživanja

- refinansiranje sopstvenih ulaganja

- ostale namjene

Valuta

EURO

Rok

Od 13 do 48 mjeseci

Grace period

do 3 mjeseca

Otplata

Mjesečnerate

Kamatna stopa

(fiksna/promenljiva)

Ročnost kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

Do 36 meseci

6,19%-8,49%

6,29%-8,99%

11,99%

Do 48 meseci

6,10%+6M EURIBOR

8,40%+6M EURIBOR

6,20%+6M EURIBOR

8,90%+6M EURIBOR

11,90%+6M EURIBOR

 

 

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledeċih sredstava obezbeđenja:

- solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku - kombinacija hipoteke/fiducije na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banka prihvatljive za banku i sl.

2) Za klijente sa ISR 2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Za kredite sa rokom vraċanja dužim od 18 meseci, bez obzira na kategoriju klijenta obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

jednokratno ili u   tranšama na račun klijenta u   Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

 

Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

3. Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

Svrha

- finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima

- finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

EURO

Rok

do12 mjeseci

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Kamatnastopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

7,49%-9,99%

7,79%-10,49%

11,99%

Metod obračuna kamate

- proporcionalni metod obračuna kamate

- kamata se obračunava na iznos sredstava u korišćenju

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Obezbeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

i opciono u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu (robu) ili HOV,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

2) Za klijente sa ISR 2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Isplata

Jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

Euro

Dodatni uslovi

- rok za povlačenje prve tranše 30 dana od dana zaključenja Ugovora

- nije moguće povlačiti sredstva u poslednjem mjesecu roka na koji je kredit

odobren

- najava povlačenja svake tranše 1(jedan) radni dan unapred

Investicioni kredit

4. Investicioni kredit

Svrha

- kupovina opreme, mašina, vozila, realizacija investicije

- kupovina, izgradnja poslovnog prostora

- refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva

Valuta

EURO

Rok

Do 120 meseci za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora i realizaciju investicije;

Do 72 meseca za ostale navedene namene.

Grace period

- do 12 mjeseci za izgradnju

- do 6 mjeseci za mašine, opremu i kupovinu poslovnog prostora

Učešće/depozit

- min 30 % depozit/učešća

- depozit mora biti na rok otplate kredita

- na depozit se ne plaća kamata

Otplata

- Mjesečnerate

Kamatna stopa

(promjenljiva)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

5,49%+6M EURIBOR

7,99%+6M EURIBOR

5,99%+6M EURIBOR

8,29%+6M EURIBOR

11,40%+6M EURIBOR

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

Za klijente sa ISR 1,2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

- u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

- mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije(bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%

Isplata

jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Dodatni uslovi

minimum 3 godine poslovanja i 3 godišnja finansijska izveštaja

 

Krediti pokriveni  100% depozitom
 

5.   Krediti pokriveni 100% depozitom

Valuta

EURO

Rok

Do 60 mjeseci

Grace period

Prema klijentovim potrebama

Otplata

Mjesečnerate /otplata na kraju perioda

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Kamatna stopa

(fiksna)

 

Valuta kredita

 

Kamatna

topa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

3%    

3%    

4%    

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 0,50% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Obezbeđenje

- 100% depozit fizičkog ili pravnog lica

- mjenična ovlašćenja

- blanko sopstvene mjenice preduzetnika

Iznos

u zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

jednokratno / sukcesivno na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Isplata Valuta

EURO

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca

Kredit u saradnji sa Fondom za razvoj malih i srednjih preduzeća

 

6. Kredit u saradnji sa Fondom za razvoj malih i srednjih preduzeća

Namena

Kredit za realizaciju investicionog programa

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti tražioca kredita

Rok otplate kredita            

do 84 mjeseci uključujući grace period do 24 mjeseca

Otplata

Mjesečne rate

Kamatnastopa (fiksna)

4 - 6% na godišnjem nivou

0,5 – 1 % troškovi obrade kredita

 

Provizija za prevremenu otplatu

1 - 5% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita

Sredstva obezbeđenja    

-          fiducijarni prenos prava svojine nad nepokretnostima čija je procijenjena vrijednost 2 ili više puta veća od traženog iznosa kredita

-          lične mjenice vlasnika

-          sopstvene mjenice preduzeća

-          depoziti fizičkih i pravnih lica

Provizija Banke

2 % od iznosa kredita na godišnjem nivou

Premija osiguranja

 

 

Overdraft krediti

7. OVERDRAFT krediti - iskorišćena sredstva po osnovu dozvoljenog

prekoračenja po tekućim računima klijenata Banke

Namena

- finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

EURO

Rok korišćenja

12 mjeseci

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

0,65%-0,80% m

0,70%-0,90% m

1,10% m

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,40%-1% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Iznos

Maksimalan iznos kredita ne može biti veći od 10 % od ukupnog, preko Banke ostvarenog platnog prometa u zemlji

Valuta isplate

EURO

Obezbedjenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2:

- blanko sopstvene mjenice

- lične mjenice vlasnika

- blanko sopstvema mjenična ovlašćenja

- ovlašćenja uz nalog za naplatu

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Posebni uslovi