Krediti za srednja i velika preduzeća

Kratkoročni kredit

1. Kratkoročni kredit

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- ostale namjene

Valuta

- EURO

Rok

do 12 mjeseci

Grace period

u zavisnosti od potreba klijenta

Otplata

Mjesečne rate ili jednokratno

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

4,99%-7,99%

5,49%-8,49%

9,50%

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,20%-0,80% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

i opciono u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za

banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu (robu) ili HOV,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

2) Za klijente sa ISR 2, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledeċih sredstava obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku - kombinacija hipoteke/fiducije na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banka prihvatljive za banku i sl.

3) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Kurs

-

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

Jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

                                                             

2. Kredit za obrtna sredstva

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje zaliha

- finansiranje potraživanja

- refinansiranje sopstvenih ulaganja

-ostale namjene

Valuta

- EURO

Rok

Od 13 do 48 mjeseci

Grace period

do 6 mjeseci

Otplata

Mjesečne rate

Kamatna stopa

(fiksna/promenljiva)

Ročnost kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

Do 36 meseci

4,49%-7,49%        

5,19%-8,19%              

8,75%

Do 48 meseci

4,40%+6M EURIBOR

7,40%+6M EURIBOR

5,10%+6M EURIBOR

8,10%+6M EURIBOR

8,70%+6M EURIBOR

Metod obračuna kamate

Proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,20%-0,80% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledeċih sredstava obezbeđenja:

- solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku - kombinacija hipoteke/fiducije na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banka prihvatljive za banku i sl.

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Za kredite sa rokom vraċanja dužim od 18 meseci, bez obzira na kategoriju klijenta obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Isplata

jednokratno ili u tranšama, na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Okvirno obnovljivi kredit - revolving kredit

3. Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

Svrha

- finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima

- finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

euro

Rok

Do 12 meseci

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnosti klijenta

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

5,29%-7,99%

5,99%-8,49%                        

9,99%                        

Metod obračuna kamate

-          proporcionalni metod obračuna kamate

-          kamata se obračunava na iznos sredstava u korišćenju

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,20%-0,80% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

i opciono u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu (robu) ili HOV,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

U tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Dodatni uslovi

--

Investicioni kredit

 

4. Investicioni kredit

Svrha

- kupovina opreme, mašina, vozila, realizacija investicije

- kupovina, izgradnja poslovnog prostora

- refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva

Valuta

EURO

Rok

Do 120 meseci za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora i realizaciju investicije;

Do 72 meseca za ostale navedene namene.

Grace period

do 12 mjeseci za izgradnju

do 6 mjeseci za opremu, mašine i kupovinu poslovnog prostora

Učešće/depozit

min 30 % depozit/učešće

depozit mora biti na rok otplate kredita

na depozit se ne plaća kamata

Otplata

- Mjesečne/tromjesečne/polugodišnje rate

Kamatna stopa

(promenljiva)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

4,19%+6M EURIBOR

7,49%+6M EURIBOR

4,39%+6M EURIBOR

7,99%+6M EURIBOR

8,60%+6M EURIBOR                      

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,20%-0,80% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

- Naknada za prijevremenu otplatu 0,50%-2% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 1 i 2

- Naknada za prijevremenu otplatu 1%-2,50% ( obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka povraćaja kredita ostalo više od 60 dana) za 3

Obezbjeđenje

Za klijente sa ISR 1,2 i 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Kurs

-

Iznos

-          u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

-          mogućnost kreditiranja cjelokupnog iznosa investicije(bez uračunatog poreza- PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%

Isplata

jednokratno ili u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Krediti pokriveni 100% depozitom

5.   KREDITI pokriveni 100% depozitom

Valuta

EURO

Rok

prema zahtevu klijenta

Otplata

- mjesečne rate

Metod obačuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Kamatna stopa

(fiksna)

 

 

Valuta kredita

 

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

2%    

2%    

3%    

Grace period

prema klijentovim potrebama

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,20% (obračunava se na odobreni iznos)

Obezbjeđenje

-          100%   depozit fizičkog ili pravnog lica  

-          ovlašćenja uz nalog za naplatu

-          blanko sopstvene mjenice preduzeća

Kurs

-

Iznos

u zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

jednokratno / sukcesivno na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca

Kredit u saradnji sa Fondom za razvoj malih i srednjih preduzeća
 

6. Kredit u saradnji sa Fondom za razvoj malih i srednjih preduzeća

Namjena

Kredit za investiciona ulaganja

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti tražioca kredita

Rok otplate kredita            

do 84 mjeseca uključujući grace period do 24 mjeseca

Otplata

Mjesečne rate

Nominalna kamatna stopa (fiksna)

4-6% na godišnjem nivou

0,5 – 1 % troškovi obrade kredita

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1 - 5% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita ili dijela istog

Sredstva obezbjeđenja  

-          fiducijarni prenos prava svojine nad nepokretnostima čija je procijenjena vrijednost 2 ili više puta veća od traženog iznosa kredita

-          lične mjenice vlasnika

-          sopstvene mjenice preduzeća depoziti fizičkih i pravnih lica,

                                                        

Provizija Banke

2% od iznosa kredita na godišnjem nivou

Overdraft krediti

7. OVERDRAFT krediti

Korisnici kredita

 

Srednji i veliki privredni subjekti

Svrha

finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

EURO

Rok korišćenja

12 mjeseci

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

    0,50%-0,65% m

0,55%-0,69% m

0,79% m

Naknade

- Naknada za obradu zahtjeva 0,20%-0,80% (obračunava se na odobreni iznos) za 1 i 2

- Naknada za obradu zahtjeva 1% (obračunava se na odobreni iznos) za 3

Iznos

Maksimalan iznos kredita ne može biti veći od 10 % od ukupnog, preko Banke ostvarenog platnog prometa u zemlji

Valuta isplate

EURO

Obezbjedjenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2:

- blanko sopstvene mjenice

- lične mjenice vlasnika

- blanko sopstvema mjenična ovlašćenja

- ovlašćenja uz nalog za naplatu

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Posebni uslovi