Kreditiranje privrede

Komercijalna Banka AD Podgorica odobrava kredite koji su namijenjeni preduzetnicima i pravnim licima koja su registrovana kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici.
Krediti se odobravaju klijentima i neklijentima Banke 
Klijentom se smatraju pravna lica koja ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

  • otvoren račun i poslovanje preko Banke minimum 6 mjeseci

Krediti se odobravaju preduzetnicima i pravnim licima koji ispunjavaju minimum sledeće uslove :

  • Da preduzeću nije blokirano žiro račun više od  15 radnih dana u poslednjih 12 meseci
  • Da se ne radi o kreditiranju  špekulativnih poslova i poslova koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca
  • Da su uredno dostavili opštu dokumentaciju po kreditnom zahtjevu.


Segmentacija preduzeća


Uslovi odobrenja