O nama

Sa ponosom se predstavljamo kao jedna od članica Grupe KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, koja je osnivač Komercijalne banke AD Podgorica i ujedno jedini akcionar Banke sa 100 % akcijskog kapitala. 

Komercijalna banka AD Podgorica prisutna je na tržištu  Crne Gore od 1992. godine kao ekspozitura, a od 1996.godine kao  filijala Komercijalne banke AD Beograd. Početkom 2003. godine, nakon dobijanja licence za rad Centralne banke Crne Gore, posluje kao Komercijalna banka ad Budva. 

Detaljnije >>
Za nama su 25 godina sigurnog i uspješnog poslovanja. Pređeni put je obilježen stalnim rastom i napretkom. Naše ambicije  su da u godini u kojoj smo sada, ali i u godinama koje su pred nama, postanemo još jači i veći.
Spadamo u grupu profitabilnih, likvidnih i stabilnih banaka sa uzlaznim parametrima poslovanja Pokazatelji poslovanja su pozitivni i zadovoljavajući, u okvirima limita utvrđenih zakonom,  poslovnom politikom Banke i osnivača.

Djelatnost Banke obuhvata sve poslove koji su definisani postojećim zakonskim prropisima i to: primanje novčanih depozita, odobravanje kredita za sopstveni račun, izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza, kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja, izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata, platni promet u zemlji i sa inostranstvom, finansijski lizing, poslove sa hartijama od vrijednosti, trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta, depo poslove i poslove koji su dio bankarskih poslova u skladu sa statutom banke.

Banka svoje poslovanje obavlja preko Centrale u Budvi, filijala u Podgorici, Nikšiću, Petrovcu, Tivtu, Bijelom Polju i Beranama, kao i ekspozitura u Budvi, Baru, Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Ulcinju.
Sve poslove Banka obavlja kvalitetno i efikasno, zahvaljujući tehnološkim, materijalnim i kadrovskim potencijalima. Dinamiku poslovanja i razvoj Banke opredjeljuju prvenstveno potrebe njenih klijenata i poslovna politika osnivača. Opremljeni smo savremenom tehnikom za sve bankarske usluge, uveli smo nove proizvode u svim segmentima usluga, posebno usluge kartičarstva, elektronske i WEB banke.
    
Marta 2008.godine, usvojen je novi Zakon o bankama. U propisanom roku, Banka je uskladila svoje poslovanje sa Zakonom. Usvojen je Statut Banke i izabrani su organi Banke: Odbor direktora, Odbor za reviziju, imenovala je Glavnog izvršnog i izvršne direktore, čime je uspostavljen sistem korporativnog upravljanja Bankom. 
U toku je, takođe, usklađivanje sa podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore saglasno Zakonu o bankama, kao i aktima Grupe.

Banka uredno servisira sve bankarske usluge. Klijentima, kojih imamo preko 48 hiljade, omogućeno je  promptno raspolaganje sredstvima u svakom momentu, isplaćujemo štednju po viđenju svim građanima, plaćanje u unutrašnjem i  ino prometu vršimo odmah.

U dosadašnjem radu osnovni postulati našeg angažovanja bili su: zaštita interesa klijenata, povjerenje, pouzdanost i iskrenost. Profesionalnost i korektnost su  naša legitimacija i ulaznica u svijet biznisa.

Naš slogan je Sigurnost!