Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

Svrha

- finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima

- finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

euro

Rok

Do 12 meseci

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnosti klijenta

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

8,50%

9%                        

11%                        

Metod obračuna kamate

-          proporcionalni metod obračuna kamate

-          kamata se obračunava na iznos sredstava u korišćenju

Naknade

-          Naknada za obradu zahtjeva 0,80 % (obračunava se na odobreni iznos )

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2, obavezno:

-  blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

i opciono u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu (robu) ili HOV,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Isplata

U tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO

Dodatni uslovi

--