Plaćanja i naplata

Komercijalna banka obezbjeđuje brz i kvalitetan transfer novca, zahvaljujući značajnoj mreži ekspozitura i razvijenoj korespodentskoj mreži u inostranstvu, bilo da je riječ o novčanim prilivima iz inostranstva u korist računa građana/firmi ili plaćanjima koja građani/firme vrše prema inostranstvu. 
Da bi se omogućilo nesmetano obavljanje prenosa sredstava iz inostranstva po osnovu međunarodnih platnih transakcija u korist vaših transakcionih računa otvorenih kod Banke, molimo vas da pošiljaocu sredstava skrenete pažnju na važnost IBAN-a, koji treba da bude naveden na nalozima, čime će se znatno ubrzati prenos sredstava i izbjeći dodatni troškovi. U protivnom, moguće je da ino-banka zaračuna dodatne troškove, koji su ponekad čak i višestruko veći od iznosa troškova obrade naloga za prenos i padaju na teret klijenta – primaoca sredstava.
Novčana sredstva primljena po osnovu međunarodne platne transakcije na transakcioni račun klijenta,u zavisnosti od njegovog zahtjeva, Banka može da:
1. prenese na transakcioni račun klijenta za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija;
2. izvrši isplatu u gotovom novcu;
3.izvrši plaćanje obaveza u inostranstvu klijenta.
Novčane doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja svijeta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata, a na zahtjev klijenta.

Detaljnije >>
Instrukcije za prijem doznaka iz inostranstva, u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Banke u zemljama Evropske unije naplaćuju naknadu od EUR 5,00 do EUR 20,00 za svaki platni nalog koji ne sadrži IBAN korisnika i SWIFT adresu njegove banke. Da biste izbjegli dodatne troškove ino-banaka, treba zahtijevati od ino partnera IBAN i SWIFT adresu, a ove podatke obavezno treba navesti u nalogu za plaćanje u inostranstvo (obrazac 1450/1451).

Šta je IBAN?

IBAN (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gde u svijetu, a primenjuje se u svim zemljama EU.
Saglasno Odluci o strukturi, bližim uslovima i načina otvaranjai ukidanja transakcionih računa, odnosno primjeni  međunarodnih pravila i IBAN standarda, Komercijalna Banka primenjuje IBAN standard, koji podrazumijeva prilagođavanje strukture postojećih transakcionih  računa u Bankama, prema precizno definisanoj o strukturi IBAN-a.

Kome je potreban IBAN?

Kome je potreban IBAN?IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmeravaju sredstva u inostranstvo i sastavni je deo svih instrukcija zasprovođenje međunarodnih platnih transakcija.

Koja je svrha IBAN-a?

Osnovni cilj IBAN-a je da omogući automatizaciju procesa plaćanja u medjunarodnom platnom prometu, umanji mogućnost grešaka, smanji troškove i vrijeme prenosa sredstava

Kome je potreban IBAN?

IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmjeravaju sredstva u inostranstvo i sastavni je dio svih instrukcija za sprovođenje međunarodnih platnih transakcija.


Kako saznati svoj IBAN?

Da biste saznali svoj IBAN, neophodno je da se o istom informišete kod odgovornog radnika u bilo kojoj ekspozituri Komercijalne banke AD Budva i tačan i potpun IBAN dostavite pošiljaocu sredstava u inostranstvu.

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog racuna rezidentnog pravnog lica:

 • zahtjev za otvaranje racuna
 • potvrda o registraciji u centralnom registru privrednog suda
 • obavjestenje o razvrstavanju republickog zavoda za statistiku
 • potvrda o poreskom broju ili obavjestenje da je postupak u toku
 • obrazac OP ovjereni potpisi ovlascenih lica ovjeren u sudu
 • ugovor o otvaranju i vodjenju racuna
 • karton deponovanih potpisa
 • statut i odluka o osnivanju
 • fotokopija licnih dokumenata

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa pravnih lica i preduzetnika - rezidenata

 1. Rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano; Rješenje ne smije da bude starije od tri mjeseca osim u slučaju kada nije bilo promjena u Rješenju u odnosu na ono koje je preuzeto sa sajta CRPS;
 2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano;
 3. Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno ako se registracija ne vrši kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) ili nadležnog organa;
 4. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima, ukolilko djelatnost nije upisana u Rješenju;
 5. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana;
 6. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica;
 7. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva – OP obrazac;
 8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;
 9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.

 

Ostalu dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Banke:

 

 1. Zahtjev za otvaranje računa
 2. KDP - Karton deponovanih potpisa

  (Obavezno lično prisustvo potpisnika. Potpisnici mogu biti sva lica koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu)

 3. Okvirni ugovor:
  - Opšti uslovi poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika;
  - Odluka o naknadama za usluge platnog prometa (tarife);
  - Kursna lista Banke koja važi na dan primjene;
  - Terminski plan izvršenja transakcija i
  - Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa klijenta.
 4. PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica".
 5. Obrazac "Podaci o osnivačima pravnog lica, za koje se otvara račun".
 6. Obrazac "Podaci o osnivaču - pravnom licu i njegovim osnivačima pravnim i fizičkim licima (podaci o osnivačevim osnivačima)".
 7. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun).

po otvaranju računa, klijent dobija instrukcije za plaćanje koje će sadržati:

 • IBAN
 • Naziv firme
 • Adresu
 • Naziv korespodentske banke preko koje će prilivi stizati