Platni promet sa inostranstvom

Komercijalna banka ad Budva – Vaš siguran partner u inostranstvu!

Zahvaljujući dugogodišnjoj likvidnosti i visokom ugledu u međunarodnim finansijskim krugovima, Komercijalna banka ad Budva, svim svojim cijenjenim deponentima efikasno i stručno pruža usluge u domenu deviznog poslovanja u zemlji i sa inostranstvom:

1.    Otvaranje i vođenje deviznih računa domaćih i stranih pravnih lica
2.    Platni promet sa inostranstvom – plaćanja i naplate
3.    Devizno-valutni poslovi (efektiva)
4.    Kupoprodaja deviza

Otvaranje i vođenje deviznih računa domaćih i stranih pravnih lica


Potrebna dokumentacija za otvaranje deviznih računa rezidentnih pravnih lica ili fizičkih lica koja obavljaju  registrovanu djelatnost je sledeća:

1. Potvrdu o registraciji – upisu u Centralni registar Privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa (rješenje nadležnog ministarstva o upisu drugih pravnih subjekata), ako je za njega registrovanje propisano, ne starije od tri mjeseca.   

2. Obavještenje o razvrsavanju po djelatnosti organa  nadležnog za poslove statistike, ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike; 

3. Akt o izvršenoj regisraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva regisracija propisana; 
4.  Ovjeru potpisa lica ovlašćenog za zastupanje na obrascu OP .

5. Statut (fotokopija) .


6. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćen za potpisivanje u KDP.


Neophodno je priložiti originalni OP obrazac dok ostalu dokumentaciju treba dostaviti na uvid i sravnjenje a Banka zadržava fotokopije.


Banka klijentu daje obrazce koje je obavezan da popuni:  
         -   Zahtjev za otvaranje deviznog računa klijenta
         -   PEL  obrazac (politički eksponirano lice) .             
-    Podaci o osnivačima pravnog lica
-    Podaci o osnivačevim osnivačima 
-    Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke

 Nakon podnijetog zahtjeva i dostavljene dokumentacije kada se utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje računa, zaključuje se sa klijentom   
•    Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa kod Komercijalne banke ad Budva (dva primjerka),
        i ispunjava;
•    Karton deponovanih potpisa (tri primjerka)  lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice podnosioca zahtjeva, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za izvršavanje transfera .

Za  otvoreni devizni račun klijent dobija instrukciju za plaćanje koja sadrži:
•    IBAN 
•    Naziv firme 
•    Adresu 
•    Naziv korespodentske banke preko koje će prilivi stizati.

Potrebna dokumentacija za otvaranje deviznih računa nerezidentnih pravnih lica

Uz zahtjev za otvaranje deviznog računa nerezidentnog pravnog lica neophodna je  sledeća dokumentacija :
•    Izvod iz nadležnog registra države u kojoj je pravno lice registrovano (original ili ovjerena fotokopija) ne starije od tri mjeseca;
•    Ovjeren prevod registracije-izvoda iz registra od strane ovlašćenog prevodioca (original ili ovjerena fotokopija) ;
•    Ukoliko račun otvara lice opunomoćeno od strane zakonskog zastupnika, punomoćje (original), ovjereno od strane notara sa ovjerenim prevodom. Punomoćje mora da sadrži podatke za identifikaciju zakonskog zastupnika koji je ovlašćenje dao. Punomoćnik mora dostaviti lični dokumenat na uvid;
•    Statut firme, u skladu sa izvodom iz registra, radi utvrđivanja vlasničke strukture; 
•    Ovjeren prevod statuta (original);
•    Fotokopije ličnih dokumenata lica koja podnose zahtjev, potpisnika na račun i stvarnih vlasnika;  
•    OP obrazac – ovjeren potpis lica ovlašćenih za zastupanje (original).

Banka klijentu daje obrazce koje je obavezan da popuni:  
         -   Zahtjev za otvaranje nerezidentnog deviznog  računa klijenta
         -   PEL  obrazac (politički eksponirano lice) .             
-    Podaci o osnivačima pravnog lica
-    Podaci o osnivačevim osnivačima 
-    Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke
Nakon podnijetog zahtjeva i dostavljene dokumentacije kada se utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje računa, zaključuje se sa klijentom   
•    Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa (dva primjerka), i ispunjava
•    Kartone deponovanih potpisa (tri primjerka).
  Neophodno je fizičko prisudstvo lica koje otvara račun ( zastupnik/punomoćnik).
Obnova dokumentacije vrši se jednom godišnje.

Plaćanja prema inostranstvu i naplate

Komercijalna banka ad Budva izvršava plaćanje prema inostranstvu kao i naplate iz inostranstva, u skladu sa Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, uz primjenu međunarodnih pravila i standarda. Nalozi donijeti do 12 časova izvršavaju se istog dana, a svi ostali u roku od 24 sata od njihovog prijema. Imajući u vidu široku mrežu filijala i ekspozitura Komercijalne banke, naloge možete predati u bilo kom gradu i vaš nalog će biti izvršen u istom roku.
Komercijalna banka obezbeđuje brz i kvalitetan transfer novca, bilo da je riječ o deviznim prilivima u korist računa građana/firmi ili deviznim plaćanjima koja građani/firme vrše prema inostranstvu. 

Da bi se omogućilo nesmetano obavljanje prenosa sredstava iz inostranstva u korist vaših deviznih računa otvorenih kod Banke, molimo Vas da pošiljaocu sredstava skrenete pažnju na važnost IBAN-a, koji treba da bude naveden na nalozima, čime će se znatno ubrzati prenos sredstava i izbjeći dodatni troškovi. 

Banka vrši prijem i isplatu deviznih sredstava iz inostranstva u korist deviznih računa ili deviznih knjižica klijenata Banke. 

Doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja svijeta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata, a na zahtev klijenta.

Instrukcije za prijem doznake iz inostranstva, u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

IBAN (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gde u svijetu, a primenjuje se u svim zemljama EU. 
Saglasno Odluci o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primjenu međunarodnih pravila i IBAN standarda, Komercijalna Banka primenjuje IBAN standard, koji podrazumijeva prilagođavanje strukture postojećih deviznih računa u Bankama, prema precizno definisanoj strukturi IBAN-a.

IBAN je neophodan svim klijentima koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmeravaju sredstva u inostranstvo.