Stambeni krediti

STAMBENI KREDIT

NAMJENA KREDITA Kupovina stambenog i poslovnog  prostora / refinansiranje stambenih kredita drugih banaka
IZNOS KREDITA U skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta.
    NKS EKS NKS EKS NKS EKS NKS EKS
ROK OTPLATE   do 120 mj do 120 mj do 180 mj do 180 mj do 300 mj do 300 mj do 300 mj do 300 mj

KAMATNA STOPA 

na godišnjem nivou, opciono fiksna ili promjenljiva

I grupa fiksna 6,75% od 7,20% fiksna 6,99% od 7,39%  fiksna 7,49%  od 7,88% 6M EURIBOR + 4.94% od 5,21%
II grupa fiksna 6,85% od 7,31% fiksna 7,15% od 7,56%  fiksna 7,75%  od 8,16% 6M EURIBOR + 4.94% od 5,21%
III grupa fiksna 8,50% od 9,22% fiksna 8,99% od 9,65%  fiksna 9,99%  od 10,68% 6M EURIBOR + 7.50% od 8,00%
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se dva puta godišnje, primjenom vrijednosti 6M EURIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12.
NAKNADA BANKE I grupa 1,00%
(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) II grupa 1,00%
III grupa 1,50%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                   
Nominalna kamatna stopa  
Naknada za obradu kredita   
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa   3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRENJA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA: Troškovi premije osiguranja
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti
Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica potpisana od strane zajmotražioca
Mjenično ovlašćenje potpisano od strane zajmotražioca
Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I prvog reda u korist Banke u odnosu 1:1,25  na nepokretnosti koja se kupuje, sa stepenom izgrađenosti 100%
Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I reda  na drugu nepokretnost, u korist Banke u odnosu 1:1,5
Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE Jednokratno ili sukcesivno, prenosom po kupoprodajnom ugovoru na račun prodavca / uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga po stambenom kreditu. 
OSTALI USLOVI Ukoliko klijent dostavi polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke, kamatna stopa se umanjuje za 0.2%. 
Primjer
VRSTA KREDITA STAMBENI KREDITI
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 40.000,00
ROK OTPLATE 240
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 4,99% (4,94%+0,05%)
EURIBOR NA 31.06.2015. 0,05%
NAKNADA BANKE                                                                                                (1% od iznosa kredita) EUR 400,00
MJESEČNI ANUITET EUR 263.76
OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica Korisnika kredita

hipoteka I reda/fiducijarni prenos prava svojine

osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće

 TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRAVANJA KREDITA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA: Troškovi premije osiguranja
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti
Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 2,00
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI EUR 63.708,68
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 5,23%
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje,  Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (I,II,III,IV)