Stambeni krediti

STAMBENI KREDIT

 
             

NAMJENA KREDITA

Kupovina stambenog i poslovnog prostora

 

IZNOS KREDITA

Od 5.000,00€   do 100.000,00 € , u skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta.

 
 
 

ROK OTPLATE

 

do 36 mjeseci

do 300 mjeseci

 

KAMATNA STOPA

I grupa

NKS

EKS

 

 

 

na godišnjem nivou, opciono fiksna ili promjenljiva

6,95%-fiksna

od 7,91%

6 M EURIBOR+6,05%

od 6,39%

 

II grupa

7,95%-fiksna

od 9,21%

6 M EURIBOR+6,95%

od 7,38%

 

III grupa

9.30%-fiksna

od 11,23%

6 M EURIBOR+8,60%

od 9,27%

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se dva puta godišnje, primjenom vrijednosti 6M EURIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12.

 

NAKNADA BANKE

I grupa

1,00%

 

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

II grupa

1,30%

 

III grupa

2,00%

 

ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                

 

 

Nominalna kamatna stopa

 

 

Naknada za obradu kredita

 

 

Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa

3€ po komadu

 

Troškovi izdavanja mjenica

2€ po komadu

 

OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRENJA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA:

Troškovi premije osiguranja

 

Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti

 

Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu

 

Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu

 

Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.

 

SREDSTVA OBEZBJEĐENJA KREDITA

- Mjenica potpisana od strane zajmotražioca

 

- Mjenično ovlašćenje potpisano od strane zajmotražioca

 

- Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I prvog reda   u korist Banke u odnosu 1:1.25, na nepokretnosti koja se kupuje , sa stepenom izgrađenosti 100%

 

- Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I reda na drugu nepokretnost, u korist Banke u odnosu 1:2

 

- polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke

 

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

jednokratno ili sukcesivno, prenosom po kupoprodajnom ugovoru na račun prodavca

 

OSTALI USLOVI

Ukoliko klijent dostavi polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke, kamatna stopa se umanjuje za 0.2%.

 
             
             

Primjer

         
             
             

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI

 

GRUPA KLIJENATA

KLIJENTI BANKE-II GRUPA

 

IZNOS KREDITA

40.000,00

 

ROK OTPLATE

240

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA

7%                                                                             (6,95%+0,05%)

 

EURIBOR NA 30.06.2015.

0,05

 

NAKNADA BANKE                                                                                   (1,3% od iznosa kredita)

EUR 520,00

 

MJESEČNI ANUITET

EUR 310.17

 

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica Korisnika kredita                                                                                                                                                     hipoteka I reda/fiducijarni prenos prava svojine                                                      osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće

 

TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRAVANJA KREDITA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA:

Troškovi premije osiguranja

 

Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti

 

Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu

 

Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu

 

Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 3,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA

EUR 2,00

 

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                       TREBA DA PLATI

EUR 74.964,32

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,41%

 
             

Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (I,II,III,IV)