Stambeni krediti
STAMBENI KREDIT
NAMJENA KREDITA Kupovina stambenog i poslovnog  prostora
IZNOS KREDITA Od  5.000,00€  do  100.000,00 € , u skladu s visinom  kreditne sposobnosti klijenta.
ROK OTPLATE   do 36 mjeseci do 300 mjeseci
KAMATNA STOPA I grupa NKS EKS    
na godišnjem nivou, opciono fiksna ili promjenljiva 6,95%-fiksna od 7,91% 6 M EURIBOR+6,05% od 6,52%
II grupa 7,95%-fiksna od 9,21% 6 M EURIBOR+6,95% od 7,51%
III grupa 9.3%-fiksna od 11,23% 6 M EURIBOR+8,60% od 9,40%
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se dva puta godišnje, primjenom vrijednosti 6M EURIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12.
NAKNADA BANKE I grupa 1,00%
(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) II grupa 1,30%
III grupa 2,00%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:  
Nominalna kamatna stopa  
Naknada za obradu kredita   
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa   3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRENJA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA: Troškovi premije osiguranja
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti
Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.
SREDSTVA OBEZBJEĐENJA KREDITA - Mjenica potpisana od strane zajmotražioca
- Mjenično ovlašćenje potpisano od strane zajmotražioca 
- Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I prvog reda   u korist Banke u odnosu 1:1.25, na nepokretnosti koja se kupuje , sa stepenom izgrađenosti 100%
 - Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I reda  na drugu nepokretnost, u korist Banke u odnosu 1:2
- polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE jednokratno ili sukcesivno, prenosom po kupoprodajnom ugovoru na račun prodavca 
OSTALI USLOVI Ukoliko klijent dostavi polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke, kamatna stopa se umanjuje za 0.2%. 

 

PRIMJER

VRSTA KREDITA STAMBENI KREDITI
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 40.000,00
ROK OTPLATE 240
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 7,121% (6,95%+0,171%)
EURIBOR NA 01.07.2014. 0,171
NAKNADA BANKE (1,3% od iznosa kredita) EUR 520,00
MJESEČNI ANUITET EUR 313.06
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica Korisnika kredita hipoteka I reda / fiducijarni prenos prava svojine, osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće
 TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRAVANJA KREDITA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA: Troškovi premije osiguranja
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti
Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu
Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 2,00
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI EUR 75.661,92
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 7,54%