Visa Revolving kartica

Najsofisticiraniji oblik bankarske inteligencije

Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu, za plaćanje roba i usluga, za plaćanje preko on-line internet aplikacija, kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u eurima, bez obzira na mjesto nastanka transakcije.

Visa kreditna kartica je namijenjena klijentima Banke koji primaju zaradu na tekući ili devizni račun u Komercijalnoj banci ili su klijenti Banke po osnovu položenog depozita .

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od dvije godine.

Visa kreditna kartica podrazumeva odobren kredit na kartičnom računu imaoca Kartice što omogućava plaćanje u ratama, pri čemu je minimalni iznos rate 5% iskorišćenog limita.

Korisnik kartice bira način plaćanja: gotovinski, trajnim nalogom sa računa u Banci ili  prenosom sa računa u drugoj banci, pri čemu Banka definiše samo datum dospijeća obaveze i minimalan iznos koji dospijeva za plaćanje.

Visa Revolving kartica Vam pruža mogućnost korišćenja sredstava u visini kreditnog limita tokom čitavog perioda važnosti kartice!

Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga, bilo da je izvršena putem trajnog naloga ili ličnom uplatom.

Kreditna fleksibilnost čini VISA Revolving platnu karticu atraktivnim i popularnim načinom plaćanja.


Visa Revolving kartica

   

IZNOS ODOBRENOG LIMITA

Do visine kreditne sposobnosti

ROK VAŽENJA KARTICE

2 godine (obnavlja se na period od dvije godine)

KAMATNA STOPA

na mjesečnom nivou,fiksna

I grupa

1,40%

II grupa

1.40%

III grupa

1.40%

IV grupa

1,40%

NAKNADA BANKE

na mjesečnom nivou

OSNOVNA KARTICANAKNADA

2 EUR mjesečno

DODATNA KARTICANAKNADA

1,5 EUR mjesečno

OBEZBEĐENJE KREDITA)

I i II grupa

- do 5,000€ – bez žiranata 

- od 5,001- 10,000€ - min 1 kreditno sposoban  žirant

 

Ukoliko postoje odstupanja Banka može tražiti dodatna obezbjeđenja.

 

III i IV grupa :

- do 5,000€ - min 1 kreditno sposoban  žirant

- od 5,001 do max  10,000€ - min 2 kreditno sposobna žiranta

- iznad 10,000 € isključivo sa hipotekom ili 101% nekamatosnosnim depozitom

- Administrativna zabrana,

-   lična mjenica tražioca kreditne kartice i žiranata

- Banka može zahtjevati dodatni kolateral (oročeni depozit) u iznosu od 20% limita na kartici za koji je podnosilac aplicirao. Depozit treba da bude oročen na period od minimalno 24 mjeseca).


Mjenica***: 2,00 EUR
Naknada RKR: 3,00 EUR

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice I ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
** Naknada RKR se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore I ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).

 

kartice@kombank.co.me

+38219819