Zakonski propisi

Zakonski propisi  koji regulišu  prava stranaca na sticanje prava svojine na nepokretnostima u Crnoj Gori:

  1. Pravo ulaska, kretanja i boravka stranaca u Crnoj Gori je  regulisano "Zakonom o strancima" ("Sl. list CG", br. 82/08 i 72/09) i
  2. Pravo svojine i drugih stvarnih prava definisano je "Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima" ("Sl. list CG", br. 19/09).

- Saglasno "Zakonu o strancima", pored ostalog, definisan je i boravak  stranaca u Crnoj Gori (boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalno
nastanjenje), vrste putnih isprava za strance i isprave za dokazivanje  identiteta.
 
- "Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima", clanovima 412 - 417, predvideno je i  da se na strance primjenjuju njegove odredbe, kao i na rezidente, tj. dato
je pravo  stranacu da moze sticati pravo svojine na pokretnim i nepokretnim  stvarima, kao i da moze pravnim poslom prenositi to pravo svojine na domace,
kao i strano lice koje moze sticati pravo svojine. 


Detaljnije >>
- Ovidje su definisana i ogranicenja za strana lica u raspolaganju, tj.  sticanju prava svojine (clan 415 sav 1 i 2) na:

  1. prirodnom bogatstvu;
  2. dobru u opstoj upotrebi;
  3. poljoprivrednom zemljistu;
  4. sumi i sumskom zemljistu;
  5. spomeniku kulture od izuzetnog i posebnog znacaja;
  6. nepokretnoj stvari u kopneno-pogranicnom podrucju u dubini od jednog  kilometra i ostrvima;
  7. nepokrtnoj stvari koja se nalazi na podrucju koje je, radi zastite  interesa i bezbjednosti zemlje, zakonom proglaseno podrucjem na kome strano lice ne moze imati pravo svojine (taj zakon ce se donijeti po istom postupku  kao  sto je donesen i ovaj).

- Od ovog ogranicenja je ucinjen izuzetak na taj nacin sto strano fizicko lice  moze steci pravo svojine na poljoprivrednom zemljistu, sumama i sumskom zemljistu povrsine do 5.000 m², samo ako je predmet ugovora o otudenju  (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr.) stambena zgrada koja se nalazi na tom
zemljistu.